COLA (A Cloud-Based System for Online Aggregation)
Cloud Group, WAMDM, Renmin University of China
[Home] [Seminars] [Academic Activities] [System] [Publication] [Download] [People]
 
::Faculty::


Xiaofeng Meng
Dr., Professor
Head of WAMDM

Yunpeng Chai
Dr., Lecturer
 
 
::Student::

Ph.D. Candidates
Fourth Year

YouZhong Ma
   
Third Year

Xiang Ci
   
First Year

Chunkai Wang
   
M.Sc. Students
Third Year

Xu Han

Chunqiu Liu
   
Second Year

Yu Zhang

Yantao Gan
   
First Year

Fengming Wang

Hehan Li
   
Undergraduates

Wei Zhang

Yulei Niu
   
 
::Graduated Student::Yingjie Shi

Zhongyuan Wang

Jing Zhao

Xiangmei Hu
 

Bingbing Liu

Haiping Wang

Long Liu
 
WAMDM, Renmin University of China, All Rights Reserved CloudDB Last Updated : 2013/11/05